תקנון האתר

1. החל מיום 14.4.24 בשעה 08:30 ועד ליום 31.5.24 בשעה 16:00, “מאיר” חברה למכוניות ומשאיות בע”מ (“מאיר”) תאפשר ללקוחות הרוכשים רכבי Lynk & Co חדשים במאיר לבצע את רכישת הרכב החדש במסגרת עסקת טרייד-אין על רכבם הישן ולקבל הצעות לרכישת רכבם בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה (בכפוף לחתימה על הסכם טרייד-אין וחתימה על הזמנת רכב חדש).
2. להלן הרכבים המשתתפים במבצע:
א. רכבים משנת ייצור 2020-2016, עד יד שנייה.
על אף האמור, רכבים משנת ייצור 2015 יכללו במבצע, אך יופחת ממחיר המחירון שלהם לפי מחירון לוי יצחק לפני הפחתות (להלן: “המחירון”) שיעור של 10% נוספים לאחר ההפחתות המפורטות בסעיף ‎3להלן.
ב. רכבים משנת ייצור 2021 ומעלה, מיד ראשונה בלבד.
ג. ללא דגמי סטיישן.
ד. רכבים מקטגוריות A-D המפורטים באקסל המצורף בנספח א’.
3. להלן פירוט ההפחתות מהמחירון:
א. לרכבים משנת ייצור 2023 יופחתו 7% נוספים ממחיר המחירון לאחר ההפחתות המפורטות בסעיף ‎3.
ב. לרכבים משנתון 2024 יופחתו 10% נוספים ממחיר מהמחירון לאחר הפחתות המפורטות בסעיף ‎3.
ג. לרכבים ידניים יופחתו 5% נוספים ממחיר המחירון לאחר הפחתות המפורטות בסעיף ‎3 (לרכב ידני 2015 אין כפל הפחתות).
ד. הפחתות עקב ק”מ חורג יחושבו ע”פ טבלת הק”מ במחירון למעט בהתקיים אחד מהתנאים הבאים אשר בהם יקבע מחיר הרכב לפי שיקול דעת מאיר או מי מטעמה שירכשו את הרכב:
– רכבים שמספר הק”מ שעברו גבוה ממספר הק”מ בגינו תבוצע הפחתה של מעל 4% בעמודת הק”מ במחירון;
– רכבים שמספר הק”מ שעברו מעל 110,000 ק”מ.
ה. רכבים מקטגוריה A – ניכוי הפחתות לפי המחירון.
ו. רכבים מקטגוריה B – הפחתה של 7% מהמחירון ללא תוספות בניכוי הפחתות.
ז. רכבים מקטגוריה C – הפחתה של 12% מהמחירון ללא תוספות בניכוי הפחתות.
ח. רכבים מקטגוריה D – הפחתה של 22% מהמחירון ללא תוספות בניכוי הפחתות.
ט. רכב מליסינג – הפחתה של 18% מהמחירון ללא תוספות.
י. רכב מהשכרה – הפחתה של 24% מהמחירון ללא תוספות.
תנאים כלליים
4. הלקוח יציג ספר טיפולים לרכב חתום ומסודר המוכיח קיום טיפולים במוסך מורשה משרד התחבורה.
5. הרכב לא עבר תאונה, לא ניזוק בשלדה או בקצה שלדה, לא עבר צביעת גג, פגיעות בעמודים או בתא המטען ולא ניזוק באופן המפחית מערכו או כי הוחלפו ברכב חלקי פח (למעט פגושים ומראות צד), מנוע ולוח שעונים.
6. הרכב ללא התקן גז קיים או שהיה מותקן בו התקן גז.
7. הרכב בעל רישוי בתוקף לפחות 90 יום מיום מסירתו. ככול ונדרש לבצע מבחן רישוי ותשלום אגרת רישוי בתקופה של 90 ימים מיום המסירה, עלויות אלו יופחתו ממחיר הרכב לפי ההצעה.
8. מחיר המחירון לרכב יחושב ללא תוספת בגין חודשי שימוש או קילומטרז’ נמוך.
9. מקוריות שאינה פרטית תחושב ע”פ הפחתות הקבועות במחירון.
10. ככול שיהיה צורך בטיפולים או תיקוני פח וצבע תופחת עלות הטיפולים / תיקונים ממחיר ההצעה ע”פ עלות תיקונים במוסך מורשה.
11. הרכישה כפופה לבדיקה של הרכב במכון בדיקה חיצוני. ככול שיופיעו ליקויים לאחר הבדיקה יופחת מחיר התיקון של הליקויים ממחיר הרכב בהצעה, בהתאם להצעת מחיר של מוסך מורשה.
12. במידה ויש צורך בטיפול שוטף על פי הוראות יצרן הרכב בטווח של 90 יום מיום המסירה או בטווח של 3,000 ק”מ ממועד המסירה, תופחת את עלות הטיפול בהתאם להצעת המחיר של מוסך מורשה או לחילופין על הלקוח להמציא חשבונית בגין הטיפול ממוסך מורשה משרד התחבורה.
13. הרכב יימסר עם 2 זוגות מפתחות ושלטים תקינים. ככול ויהיה חוסר/ תיקון, תופחת העלות ממחיר ההצעה.
14. מאיר או מי מטעמה רשאים להציע הצעות לרכישת רכבים שאינם עומדים בתנאי התקנון בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.
15. הרכב יימסר למאיר או למי מטעמה עד ל- 25 לחודש, רכב שיימסר לאחר מכן מחירו יחושב לפי מחירון החודש העוקב.
16. אין כפל מבצעים, הפחתות או הטבות כלשהן.
17. מאיר תהיה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
18. למאיר מוקנית הזכות לשנות או להפסיק את המבצע או חלקים ממנו בכל עת ובכל שלב, ללא צורך בנימוק ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפרסום הודעה על כך באתר האינטרנט של מאיר.
19. כל זכויות הקניין הרוחני במבצע הינם רכושה הבלעדי של מאיר. זכויות אלה חלות, בין היתר, על כל תוכנה, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים במבצע.
20. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל תקלה, שיבוש, איחור וכדומה, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, אסונות טבע וכיו”ב, וכן אירועים שאינם תלויים במאיר, לא יחשבו להפרה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתפים בו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
21. לבתי המשפט בעיר תל-אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בסכסוכים הקשורים בתקנון זה או הנובעים ממנו.
22. בכל מקרה של סתירה בין הפרסומים, ההודעות והתכתובות מטעם מאיר לבין הוראות תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה.
23. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מכוון לבני שני המינים.
24. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את כל הוראותיו וכל תנאיו.
25. היה והלקוח יבחר לרכוש את אחד מרכבי Lynk & Co המשתתפים במבצע ללא ההטבה המוצעת ייחשב הדבר הודעת ויתור מצד הלקוח באופן בלתי חוזר.

* דגמי מבצע טרייד אין

טופס נסיעת מבחן

Swedish Premium with a Twist

רוצים לחוות את פרימיום החדש? לדור חדש כבר עכשיו,
לתאום דיגיטלי לחץ כאן

משאירים פרטים ואנחנו כבר נתקשר. מבטיחים.

אני מסכים לקבל מ"מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ ו/או מי מטעמה הצעות שיווקיות ביחס למוצרי החברה וזאת בכל אמצעי, לרבות באמצעות SMS, אימייל או שיחה לטלפון שלי

פרטים אישיים שתמסור ישמשו את "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ וכן חברות בקבוצת מאיר אשר להן מטרות דומות, עבור כל עניין הקשור והנלווה לרכישת מוצריה ושירותיה, לרבות לצורך ניהול וייעול השירות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיקה, עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מטרות אלו מובהר כי אין חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך