תקנון מבצע ימי מכירות שבדיים

1. החל מיום ראשון 04.02.2024 בשעה 09:00 ועד ליום שישי 09.02.2024 בשעה 13:00, “מאיר” חברה למכוניות ומשאיות בע”מ (“מאיר”) תאפשר קבלת הטבות ייחודיות לרכישת רכבי לינק אנד קו חדשים במאיר לרוכשים בהתאם לתנאים המפורטים להלן.
2. מאיר תעניק את ההטבות המפורטות להלן לרוכשים ממאיר את דגמי לינק אנד קו המשתתפים במבצע והכל בהתאם לפירוט המופיע במחירון המבצע המפורסם בכתובת מחירון המבצע.
3. המבצע חל על הזמנות חדשות בלבד שיפתחו במהלך ימי המבצע 04-09.02.2024
4. להלן פירוט ההטבות במהלך ימי המכירות:
– הטבת מזומן – כמפורט במחירון המבצע.
– הטבת מסלול מימון – כמפורט במחירון המבצע.
– הטבת מסלול טרייד-אין – טרייד אין במחיר מחירון בכפוף לתקנון המפורסם באתר.
5. הטבת המימון המפורטת במחירון המבצע תבוצע באמצעות ההלוואה שתועמד ע”י הגורם המממן וכפופה לאישורו ולשיקול דעתו הבלעדי ותנאיה המחייבים של ההלוואה לרבות גובה ההחזר החודשי ועלויות הקמת הלוואה יפורטו בהסכם הלוואה שייחתם (ככל שייחתם) בין הלקוח לבין הגורם המממן.
ההלוואה תועמד לרכישת הרכב בלבד ואינה כוללת עמלת הקמה, אגרת רישוי, אבזור, מיגון ועמדת טעינה. “מאיר” חברה למכוניות ומשאיות בע”מ לא תהיה צד להסכם ההלוואה ולא תישא בכל אחריות שהיא כלפי הלקוח בקשר עם הסכם ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6. רכישת הרכב תבוצע על ידי מאיר באמצעות חברת אוטו-סנטר או מאיר טרייד אין במסגרת עסקת טרייד-אין וכפופה לשיקול דעתה הבלעדי של מאיר ואוטו סנטר ואלו שומרות על זכותן שלא להציע הצעות לרכישת רכבים בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי.
7. המבצע עד גמר המלאי.
8. המבצע חל על דגמים שבמלאי בארץ בלבד.
9. תשלום מלא התמורה הקבועה בהזמנה יבוצע לא יאוחר מ 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה.
10. אין כפל מבצעים, מסלולים הפחתות או הטבות כלשהן(למשל – לא ניתן לקבל הטבת מזומן והטבת מימון או טרייד אין וכדומה)
11. המבצע תקף בכל סניפי לינק אנד קו.
12. מאיר תהיה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
13. למאיר מוקנית הזכות לשנות או להפסיק את המבצע או חלקים ממנו בכל עת ובכל שלב, ללא צורך בנימוק ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפרסום הודעה על כך באתר האינטרנט של מאיר.
14. כל זכויות הקניין הרוחני במבצע הינם רכושה הבלעדי של מאיר. זכויות אלה חלות, בין היתר, על כל תוכנה, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים במבצע.
15. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל תקלה, שיבוש, איחור וכדומה, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, אסונות טבע וכיו”ב, וכן אירועים שאינם תלויים במאיר, לא יחשבו להפרה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתפים בו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
16. לבתי המשפט בעיר תל-אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בסכסוכים הקשורים בתקנון זה או הנובעים ממנו.
17. בכל מקרה של סתירה בין הפרסומים, ההודעות והתכתובות מטעם מאיר לבין הוראות תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה.
18. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מכוון לבני שני המינים.
19. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את כל הוראותיו וכל תנאיו.
20. היה והלקוח יבחר לרכוש את אחד מרכבי לינק אנד קו המשתתפים במבצע ללא ההטבה המוצעת ייחשב הדבר הודעת ויתור מצד הלקוח באופן בלתי חוזר.

טופס נסיעת מבחן

Swedish Premium with a Twist

רוצים לחוות את פרימיום החדש? לדור חדש כבר עכשיו,
לתאום דיגיטלי לחץ כאן

משאירים פרטים ואנחנו כבר נתקשר. מבטיחים.

אני מסכים לקבל מ"מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ ו/או מי מטעמה הצעות שיווקיות ביחס למוצרי החברה וזאת בכל אמצעי, לרבות באמצעות SMS, אימייל או שיחה לטלפון שלי

פרטים אישיים שתמסור ישמשו את "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ וכן חברות בקבוצת מאיר אשר להן מטרות דומות, עבור כל עניין הקשור והנלווה לרכישת מוצריה ושירותיה, לרבות לצורך ניהול וייעול השירות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיקה, עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מטרות אלו מובהר כי אין חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך